Overvannshåndtering

Våre grønne tak gir deg varige løsninger med lave vedlikeholdskostnader.

Den femte fasaden - Taket

Klimaendringene gjør at været blir våtere, og overvann er en reell utfordring.
Spesielt i byene hvor man bygger tettere og mer og mer vann skal ned i de samme rørene. Dette overbelaster rørsystemet.

  • Vi har etablerte og velfungerende systemer.
  • Kompetansen er på plass slik at dine utfordringer blir ivaretatt på best mulig måte. 
  • Vi har et stort sortiment slik at vi kan levere alt du trenger og løse det problemet du må løse.

 

Fordrøye vann | Magasinere vann | Varige løsninger

"Den femte fasaden" - taket - er ikke lenge bare et tak, men en fantastisk mulighet for å fordrøye og forsinke vann.
Dette er et viktig klimatiltak, og noe man må ta med i betraktningen når man bygger nytt.
Eldre bygninger kan også få klimatilpassede tak.

Vi må ikke glemme potensialet til et tak.
Ved å skape et vakkert uterom, lager du en oase som er helsebringende, støyreduserende og som binder svevestøv og CO².
Dette gir livskvalitet for beboere og leveområder for fugler og insekter.

Overvannshåndtering og magasinering av vann.

Vi i Blomstertak jobber aktivt for å finne nye, gode løsninger for overvannshåndtering og magasinering av vann, sammen med medeier Veg Tech AB har vi over 30 års erfaring med grønne løsninger.
Sedummattene våre er naturlig vannfordrøyende, men det er ikke alltid sedummatter alene er nok.

Det er her vår kompetanse og kreativitet kommer inn slik at du får en tilpasset løsning som varer.

Clarion The Hub

Clarion Hotel the Hub
er et av våre mest spennende prosjekter, hvor hovedutfordringen var at alt overvann måtte fordrøyes på taket.
Det fantes ikke grøntarealer på bakken som kunne ta seg av vannet.

Konsulentselskapet hadde regnet ut at dette ville kreve en magasinering på minst 40-60 liter vann pr. m² på de grønne takene.

Bygget har et samlet grønt takareal på ca. 2500 m². Kravet i reguleringsplanen til Oslo kommune var at minst 50% av de grønne takene i det aktuelle kvartalet skulle ha et vekstlag på minimum 200mm. Et standard sedumtak ville dermed ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme kravene om lokal overvannshåndtering.
Istedenfor ble det lagt naturtak og områder med pluggplanter, samt at man supplerte med sedum på takflater som ikke tålte tunge laster.

Vi brukte også spesielle, vannlagrende steinullmatter og engmatter, og urbant landbruk ble også en del av prosjektet.

Les mer om akkurat dette prosjektet her.

Har du spørsmål, behov for innspill og se på mulige løsninger - ta kontakt med oss!