Monteringsanvisning Grus og gress armering

Klargjøring av underlag og montering:

Underlaget bygges opp og dimensjoneres  for  den  belastning  som for ventes på dekket. Pelleplatten har kroker  på  to  sider  av  matten  og spor  på  de  to  andre sidene.  På denne måten kobles mattene i sammen til en hel enhet.

Mattene hektes i hverandre ved å tråkke med helen eller ved å slå lett med for eksempel en gummi klubbe. Ved behov for tilpasning av f.eks en stolpe, kan matten enkelt kappes med en vanlig sag eller klippes med en kraftig grensaks. Pelleplatten legges i et rutemønster på det klargjorte dekket med grus. Det er viktig at Pelleplatten blir liggende ca 10mm under tilgrensende dekker som f.eks. asfalt eller belegningsstein, ellers risikerer en at Pelleplaten kan bli dratt opp f.eks. ved snørydding. –. Vær derfor nøye med å justere nivåene før en starter å legge ut armeringsmattene.

gress armeringPelleplattenesammenføyesmedkroker og spor i mattens sider

gressmatte

1. Pelleplatte 50mm
2. Utjevning10-20mmsubbus 4/8mm
3. Bærelager dimensjoneres etter trafikkbelastning
4. Eksisterende jordlag

Singel-/grusfyllning:

Pelleplatten fylles med ønsket steinstørrelse. Mattene overfylles noe, for å få et riktig nivå etter at steinen har komprimert seg sammen. Velg en ren, vasket singel eller grus, det sikrer at den opprettholder en drenerende effekt over lang tid. Er massen for finkornet og tett vil den over tid ikke opprettholde egenskapene til å slippe gjennom vann i like stor grad.

Vedlikehold:

På områder med stort slitasje bør man ved behov etterfylle singel med noen års mellomrom. Om det samler seg mye av andre  materialer på toppdekket som for eksempel jord, sand eller løv,  må dette renses bort så ikke den drenerende effekten reduseres.

Hvordan etablere en gress matte:

Gjødsle først det ferdige avrettede dekket med Osmocote Plus eller tilsvarende med60g/m². Pelleplatten legges ut og monteres iht. punkt1 ovenfor. Fyllmatten med tørr jord og rak/børst av til plastmønsteret synes. For best resultat, benytt strukturstabil jord med lavt innhold av organisk materiale, som har god evne til å holde på vann som blir tilgjengelig for plantene.

Vann/børst mattene så jorden synker ned i mattens hulrom. Jorden skal bare fylle ca 80%  av mattens høyde etter vanning eller børstning. På denne måten beskyttes gresset i mattens hulrom i stedet for å bli kjørt i stykker. Så med en gressfrøblanding på 15g/m².
Ikke la overflaten tørke ut under etableringsperioden.

Eventuelle skader

Skader i  gressvegetasjonen repareres ved å strø i et tynt lag med jord og etterså med frø og vannes som beskrevet ovenfor

Vanning

Vanning kan være nødvendig ved lengre tørre perioder.

Klipping

Klipping skjer etter behov. En gressmatte med stor slitasje skal ikke klippes like ofte som en med mindre trafikk. Benytt tørketålende og langsomt voksende gressblandinger i matten da dette bidrar til å holde klippebehovet nede til et minimum. I alle gressmatter som klippes blir det tilført organisk materiell til matten. Dette bidrar til å matten blir høyere over noen år. Benytt derfor om mulig gressklipper med oppsamler for å begrense tilførselen av organisk materiale.

Rengjøring/Feiing:

Strøing om vinteren med sand eller steinflis bidrar til en oppsamling av uønskede materialer i mattens gressdekke. Oppbygning av organisk materiale fra gressklipping og oppsamling av grus, løv og annet med fører at mattene trenger å rengjøres for at ikke hulrommene i mattene skal bli fylt opp. Avhengig av hvor mye uønsket materiale som samles opp i gressmatten, kan rengjøring med feiemaskin være nødvendig en gang i året. Gunstig tidspunkt er på høsten etter at løvtrærne har mistet sine blader, eller tidlig på våren.

Vedlikeholdsgjødsling:

Ved å gjødsle lite men ofte, tar gresset lettere til sig den til førte næringen, og risiko for utvasking av næringsstoffene blir mindre. Tilveksten blir jevnere, noe som øker lengden mellom hver gang det må klippes. Gresset blir også mer motstandskraftig mot sykdommer og får en bedre evne til å reparere seg selv og slitetoleranse.

Anbefalt gjødsling:NPK18-4-10ca20g/m².