Overvannshåndtering

Klimaendringene gjør at været blir våtere, og overvann er en reell utfordring, spesielt i byene hvor man bygger tettere og mer og mer vann skal ned i de samme rørene.

«Den femte fasaden» – taket – er ikke lenge bare et tak, men en fantastisk mulighet for å fordrøye vann.
Vi i Blomstertak jobber aktivt for å finne nye, gode løsninger for overvannshåndtering.
Sedum er naturlig vannfordrøyende, men det er ikke alltid sedum alene er nok.

Clarion Hotel the Hub er et av våre mest spennende prosjekter, hvor hovedutfordringen var at alt overvann måtte fordrøyes på taket. Det fantes ikke grøntarealer på bakken som kunne fordrøye vann.

Konsulentselskapet hadde regnet ut at dette ville kreve en magasinering på minst 40-60 liter vann pr. m² på de grønne takene.

Bygget har et samlet grønt takareal på ca. 2500 m². Kravet i reguleringsplanen til Oslo kommune var at minst 50% av de grønne takene i det aktuelle kvartalet skulle ha et vekstlag på minimum 200mm. Et standard sedumtak ville dermed ikke være tilstrekkelig for å imøtekomme kravene om lokal overvannshåndtering.
Istedenfor ble det lagt naturtak og områder med pluggplanter, samt at man supplerte med sedum på takflater som ikke tålte tunge laster.

Vi brukte også spesielle, vannlagrende steinull matter og engmatter, og «urban farming» ble også en del av prosjektet.

Les mer om akkurat dette prosjektet her.

Har du spørsmål, behov for innspill og se på mulige løsninger – ta kontakt med oss for en prat!